سکانس بسیار ترسناک فیلم تسخیر-Possession (قسمت پایانی)!

صحنه ای بسیار ترسناک از فیلم تسخیر (The Possession) که در نوع خود بسیار دلهره آور و مخوف است. این فیلم سراسر مربوط به اجنه و موجودات غیر ارگانیک می شود!