شیمی - مقدمه ا‌ی بر pH، pOH، و pKw

مکتب خونه - خان آکادمی-شیمی-مقدمه ا‌ی بر pH، pOH، و pKw-شیمی یکی از دانش‌های بنیادین است که به مطالعه و بررسی ساختار، خواص، ترکیبات، و دگرگونی ماده می‌پردازد. گسترهٔ زیاد این دانش باعث شده است تا تعریف یکپارچه برای آن مشکل گردد. واژهٔ شیمی از کیمیا که نام یکی از علوم پنجگانه خفیه در دوران کهن است