کلیپ طنز | دزد بدشانس

سارقی که برای دزدی به یکی از بانک های ونزوئلا رفته بود، از بدشانسی پول های یک پلیس را سرقت کرد و با شلیک گلوله کشته شد.پلیس پس از تحویل دادن پول به سارق و هنگامی که دزد سرگرم جمع آوری پول از روی زمین بود، به سرعت با اسلحه به سمت او شلیک کرد.