کلیپ طنز | کتک خوردن شمرخوان تعزیه از مردم!

شمرخوان یک تعزیه آن قدر تاثیرگذار ایفای نقش کرد که موجب شد فردی او را کتک بزند!