کلیپ طنز | خطای شدید داور روی بازیکن

در این فیلم لحظه برخورد داور بازی و بازیکن را در مستطیل سبز خواهید دید.