کلیپ طنز | بزرگترین سایز پا در جهان

جوان بیست ساله ونزوئلایی رکورد بزرگترین سایز پا و سایز کفش را در جهان شکست.