کتک زدن دانش آموز سرکلاس درس توسط معلم

این ویدیو که به صورت مخفیانه توسط دانش آموزان حاضر در کلاسی در الیگودرز ضبط شده است، معلمی را نشان می دهد که در حال کتک زدن تعدادی از دانش آموزان است.