سردار سلیمانی در ریف حلب

در این فیلم سردار سلیمانی در جمع اعضای مقاومت در شهرک الحاضر در ریف حلب مشاهده می شود.