سازمان ملل - پناهندگان و مشکلات سلامت

با توجه به کنوانسیون ۱۹۵۱ در وضعیت پناهندگان و پروتکل ۱۹۶۷ آن، آژانس موظف به رهبری و هماهنگی اقدامات بین المللی برای حفاظت از پناهندگان و حل مشکلات پناهندگان در سراسر جهان برآمد.