سازمان ملل - ایدز - جلوگیری از رفتارهای پرخطر اجتماعی

حدود نیمی از موارد ثبت شده ابتلا به اچ آی وی در ایران متعلق به جوانان ۲۵ تا ۳۴ سال است. اما با توجه به طولانی بودن دوره نهفتگی اچ ای وی، این آمار گویای آن است که رفتارهای پرخطر از جمله مصرف تزریقی مواد مخدر و روابط جنسی محافظت نشده از دوران نوجوانی و اوایل دهه بیست سالگی آغاز می شوند. پیشگیری اولیه یکی از مهمترین راه های کنترل شیوع این بیماری است.