دیرین دیرین - دست ، بوس ، بغل

دیرین دیرین - این قسمت : دست ، بوس ، بغلمتن: وا!... این چه اسمیه که گذاشتیم رو انیمیشنمون؟! ما بریم یه کم از خودمون خجالت بکشیم، برگردیم!