دیرین دیرین - مال مردم خور

دیرین دیرین - این قسمت : مال مردم خورآیتم امروز یه کم تند شده. اونایی که به تندی عادت ندارن، نگاه نکنن!