دیرین دیرین - خال رخ

دیرین دیرین - این قسمت : خال رخاز من به شما نصیحت. مراقب خال رخ این دلبر ملبرا باشین!