دیرین دیرین - پیاده روی

دیرین دیرین - این قسمت : پیاده رویتماشای این قسمت به همه افراد جامعه توصیه می شود. مخصوصا خودم!