دیرین دیرین - ارز

دیرین دیرین - این قسمت : ارز آیا می دانستید که استرس نه تنها برای انسان، که برای بازار ارز هم ضرر دارد؟