دیرین دیرین - نون تو روغن

دیرین دیرین - این قسمت : نون تو روغنامروز استثنا و بر خلاف همیشه که آیتم آموزنده و فرهنگ سازانه داشتیم،یه آیتم خیلی آموزنده و خیلی فرهنگسازانه داریم! امیدوارم آموخته و فرهنگساخته شوید!