کارتون بوشوگ (E۰۳)

بوشوک ، سگ ساده‌لوحی است که در مورد هر موضوعی یک باور خاص دارد و هیچ‌کس نمی‌تواند ذهنیت او را عوض کند . دیگران هرچه دلیل منطقی برای او بیاورند ، هیچ فایده‌ای ندارد ، چون بوشوک نمی‌تواند باور خود را عوض کند . او با باورهای خاص خودش دیگران را غافلگیر می‌کند . این داستان: حس غیر عادی... !