دیرین دیرین - گنج معرفت

دیرین دیرین - این قسمت : گنج معرفتیه آیتم قدیمی.زمان ساختش بر می گرده به اون وقتاکه پشت مو می ذاشتیم،شلوار پیله دار خردلی می پوشیدیم،می رفتیم دنبال یافتن یه همسر مناسب!یادش به خیر ....