کارتون سطل سحرآمیز (E۰۸)

بیمبل ، سطل سحرآمیز را به دست می‌گیرد و آرزو می‌کند . تینی‌وینی که در سطل زندگی می‌کند آرزوی او را از داخل سطل‌های کوچک و نامرئی خود بیرون می‌کشد و به خارج سطل پرتاب می‌کند . بیمبل در دهکدۀ آرام زندگی می‌کند ، دهکده‌ای که در آن اهالی به همراه گفتن قصه‌های شیرین به تولید نخ پشمی و کاموا مشغول اند . روزی بیمبل بر حسب اتفاق به یک پیرمرد که در باتلاق گرفتار شده بود کمک می‌کند و پیرمرد در ازای کمک بیمبل ، یک سطل سحرآمیز به او هدیه می‌دهد . تینی‌وینی موجود کوچک و سبز رنگی که ادعا می‌کند نگهبان سطل است ، آرزوی کسی را که سطل را به دست بگیرد برآورده می‌کند ؛ اما آرزوها فقط 24 ساعت دوام دارند و بعد از 24 ساعت همه چیز به حالت اصلی خودش برمی‌گردد .