دیرین دیرین - وصل کردن

دیرین دیرین - این قسمت : وصل کردن ببینم! به این نصیحت ها عمل هم می کنید یا ما داریم واسه خودمون اینا رو می گیم؟!