دیرین دیرین - در گذشت

دیرین دیرین - این قسمت: درگذشت از قدیم گفتن: مرگ شتریه که در خونه هر کسی می خوابه. اما با رعایت برخی مسائل، می تونه خیلی دیر تر در خونه مون بخوابه!