دیرین دیرین - خفت گیرنده

دیرین دیرین - این قسمت : خفت گیرنده آی گفتیم...آی گفتیم...!دستمون درد نکنه که انقدر خوبحرف دل مردمو می زنیم!