دیرین دیرین - یاد گیرنده (باز پخش)

دیرین دیرین - این قسمت : یاد گیرنده ( باز پخش) این انیمیشن کوتاه، داستان مردی است که یاد نمیگیرد!تا اینکه در آخر داستان، باز هم یاد نمی گیرد!!