دیرین دیرین - حمام

دیرین دیرین - این قسمت : حمام!نگران نباشید! این قسمت اونجوری نیست که فکر می کنید، با خیال راحت تماشا کنید!