دیرین دیرین - پست مدرن

دیرین دیرین - این قسمت : پست مدرن به عقیده برخی مورخان، دوران دیرین دیرین، سرآغاز عصر پست مدرنیزم بود، میگید نه ببینید