دیرین دیرین - موتور چنادین ترکه

دیرین دیرین - این قسمت : موتور چنادین ترکهاین انیمیشن، بر اساس یک داستانکاملا واقعی ساخته شده است!