خندوانه - اعلام نتایج خنداننده برتر حیایی و ژوله

اعلام نتایج مسابقه خنداننده برتر گروه امین حیایی و امیرمهدی ژوله و گروه مهران غفوریان و نادر سلیمانی