خندوانه - گزارش ورود ژوله و حیایی به مسابقه خنداننده برتر

گزارش ورود امیر مهدی ژوله و امین حیایی به مسابقه خنداننده برتر