خندوانه - اجرای امیر مهدی ژوله در خنداننده برتر

اجرای امیر مهدی ژوله در مسابقه خنداننده برتر