دیرین دیرین - اداره امور نزد وی

دیرین دیرین - این قسمت: اداره امور نزد ویچند وقته کم لایک می زنید و بهاشتراک می ذارید ها... فکر نکنید نفهمیدم!عیب نداره، امروز با این آیتم بهتون فرصت جبران میدم!