دیرین دیرین - سزای عمل

دیرین دیرین - این قسمت: سزای عملسزای عمل، انیمیشن کوتاهی استکه در آن مردی به سزای عملش می رسد تا بدین وسیله یک پند به بینندگان داده باشد!