دیرین دیرین - مغز فندقی ها

دیرین دیرین - این قسمت : مغز فندقی هاتماشا، پند و اندرز گرفتن و سپسسر لوحه کار خویش قرار دادن این قسمتبرای جوانان وطن الزامیست!