دیرین دیرین - یا ها ها ها

دیرین دیرین - این قسمت : یا ها ها هااینم از انسان اولیه و دومیه که مدام سراغشونو می گرفتین