دیرین دیرین - دور خیلی نزدیک

دیرین دیرین - این قسمت : دور خیلی نزدیکتماشای این قسمت برای کسانی که وزیر صنعت و تجارت هستندالزامیست!