دیرین دیرین - نصیحت موتوری

دیرین دیرین - در آن دوران گاهی نصیحت ها را بوسیله نصیحت موتوری، به دست نصیحت درخواست کنندگان می رساندند