دیرین دیرین - هاپچی

دیرین دیرین - این قسمت:هاپچی به جای عطسه تو صورت همدیگه،تو صورت دستمال عطسه کنیم