دیرین دیرین - دست اندر دست هم

دیرین دیرین - این قسمت : دست اندر دست همبیایید این بار دست در دست هم ندهیم.خیلی بهتر است!