دیرین دیرین - هِر هر هر و کِر کر کر

دیرین دیرین - هِر هر هر و کِر کر کر