ویدیو آموزشی | آموزش Access ۲۰۱۳

مطالبی كه در این مجموعه آموزشی خواهید آموخت: فصل اول : مفاهیم اولیه فصل دوم : شروع به كار با اكسس فصل سوم : كار با جدول فصل چهارم : ارتباط جداول فصل پنجم : سازمان دهی ركوردها فصل ششم : كار با Query فصل هفتم : كار با Specialty Queries فصل هشتم : كاربا