دیرین دیرین - گاهی یه تکون

دیرین دیرین - این قسمت : گاهی یه تکونب یایم صبح ها ۱۰ دقیقه ورزش کنیم، بعد بریم سرکار.اما بوی عرقو چیکارش کنیم؟ ولش کن اصلا،نیایم!