دیرین دیرین - بالی وال

دیرین دیرین - این قسمت : بالی وال در دوران دیرین دیرین، عیب نداشت،مهم این بود که از هر شکست تجربهکسب می کردند برای شکست های بعدی!