میسوزم از هجران تو یا رسول الله

نوحه سرایی و سینه زنی به مناسبت رحلت نبی مکرم اسلام