زندگی عاشورایی

چکیده سخنرانی آیةالله سید احمد خاتمی با موضوع زندگی عاشورایی