دیرین دیرین- نمکدون

دیرین دیرین - این قسمت :نمکدوننمکدون، قصه مردی است که خیلی نمک می خورد. همین!با هم این انیمیشن جذاب و زیبا را به تماشا می نشینیم