کلیپ خنده دار - دعوای دختر و پسری

به دلیل منطقی دختربچه توجه کنید !. دختر : - اگه من گفتم بله ، پس بله! ، اگه بگم نه ، اونوقت نه!پسر بعد از شنیدن در مقابل این منطق محکم: نههههههههههههه !!!