دیرین دیرین - مگز سفید

دیرین دیرین - این قسمت : مگز سفیدتماشای این قسمت به غیر تهرانی هاتوصیه نمی شود.اما با روند موجودانشاا از سال آینده به آنها همتوصیه خواهد شد.