لحظه زیر گرفته شدن یک عابر در پیاده رو!

این ویدئوی کوتاه که توسط شبکه ABC آمریکا پخش شده ، لحظه زیر گرفته شدن یک عابر پیاده را توسط یک خودرو شاسی بلند نشان می دهد . البته نگران نباشید ؛ چون به طرز عجیبی مرد جوان جز چند جراحت جزئی آسیبی ندیده و از زیر خودرو سالم بیرون می آید!