کلیپ - فرود هواپیما با یک بال!

در این ویدئو ، خلبان هواپیمای نمایشی به دنبال از دادن یک بال هواپیمای خود با مهارت و خونسردی هواپیما را در مقابل چشم صدها تماشاگر بامهارت به زمین نشاند.