وقتی آقای مجری عسل جیگر می شود!

جیگر به دنبال رفیق فابریک است و آقای مجری رفیق فابریک جیگر می شود و اجازه می دهد جیگر عسلم صدایش بزند!