جرمی کلارکسون در محاصره خبرنگاران

این ویدئو لحظات سخت زندگی عادی یک سوپر استار را نشان می دهد. جرمی کلارکسون که اکنون باید او را مجری سابق مستند تلویزیونی تخت گاز دانست ، اینگونه در محاصره خبرنگاران است و حتی برای یک دوچرخه سواری ساده باید از دست خبرنگاران زیادی فرار کند . رسانه ها و طر